Privatlivspolitik for PhotoConsent

Opdateret den 6.07.2022

PhotoConsent bestræber sig altid på at sikre og værne om dine oplysninger. Herunder kan du læse nærmere om behandlingen af dine personlige oplysninger, hvad formålet med behandlingen er, samt hvilke rettigheder du besidder, når dine personoplysninger bliver behandlet.

Formål med behandling af personoplysninger
Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person. Behandling af personoplysninger, også kaldet databehandling, omfatter blandt andet at opbevare, tilgå og overføre oplysningerne til et bestemt formål.

PhotoConsent hjælper fotografer og andre, der behandler fotografier (disse kaldes herefter ”PhotoConsents kunder”, med at indhente et samtykke til den databehandling, som der sker af et subjekts personlige oplysninger, herunder fotografier af dem (fotograferede personer kaldes herefter ”fotografisubjekter”). PhotoConsent yder dermed en service, der skal gøre det lettere for fotografer at overholde persondatalovgivningen. PhotoConsent tilbyder også at lagre indhentede samtykker. Det er muligt at indhentede samtykkeerklæringer indeholder det billede som samtykket vedrører, eller et billede til at identificeret samtykkegiver (fotografisubjektet).
For så vidt angår fotografisubjekter, modtager og behandler PhotoConsent alene de personlige oplysninger, som fremgår af den samtykkeerklæring, der er er underskrevet af fotografisubjektet på foranledning af PhotoConsents kunder. PhotoConsents kunder kan vælge at tilknytte billeder af datasubjektet i de indhentede samtykkeerklæringer. PhotoConsent har ikke mulighed for at tilgå og håndtere enkelte samtykkeerklæringer. PhotoConsent kan heller ikke se billeder, som eventuelt skulle være tilknyttet samtykkeerklæringer, som PhotoConsent lagrer på vegne af sine kunder. PhotoConsents kunders behandling af fotografisubjekternes personlige oplysninger, herunder fotografier, aftales mellem fotografen og subjektet, hvorfor PhotoConsent ikke er ansvarlig herfor. Spørgsmål og anmodninger om fotografier, som du er subjekt i, skal derfor rettes til den pågældende fotograf og ikke PhotoConsent.

For så vidt angår PhotoConsents kunder, bliver der alene indhentet og behandlet oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af PhotoConsents tjenesteydelse.

PhotoConsent har indgået databehandleraftaler med de firmaer, som PhotoConsent benytter, for at sikre, at de også overholder reglerne og principperne om beskyttelse af personoplysninger.

I helt særlige tilfælde kan PhotoConsent være tvunget af anden lovgivning til at videregive oplysninger til myndigheder, forsikringsselskaber, banker eller andre, såfremt de har en legitim adgang til oplysningerne.

PhotoConsent har truffet de nødvendige tekniske og administrative foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kategorier af personoplysninger
PhotoConsent indsamler kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den privatperson eller virksomhed, som ønsker at benytte sig af PhotoConsents tjenesteydelse. Der indsamles alene kontaktoplysninger, som PhotoConsents kunder selv giver.

I nogle tilfælde vil PhotoConsents kunder inkludere fotografier af datasubjekter i samtykkeerklæringerne.

PhotoConsent behandler kunders betalingsoplysninger for at opfylde PhotoConsents tjenesteydelse.

PhotoConsents hjemmeside behandler tekniske informationer om kunders og besøgendes enheder. Oplysningerne omfatter, men er ikke begrænset til, et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. PhotoConsents hjemmeside anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
PhotoConsent opbevarer og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde sin tjenesteydelse og efterleve myndigheders eller andres krav om dokumentation.

Modtagere af personoplysninger
For at opbevare samtykkeerklæringer på en sikker og pålidelig måde for PhotoConsents kunder, benytter PhotoConsent sig af servere hos Scannet A/S, der er baseret i Danmark. Det accepteres dermed, at samtykkeerklæringerne med fotografisubjekters og PhotoConsents kunders personlige oplysninger bliver videresendt og opbevaret af Scannet A/S. Scannet A/S yder alene hosting af samtykkeerklæringerne og kan dermed ikke tilgå enkelte personoplysninger i samtykkeerklæringer.

Kontaktoplysninger og andre personlige oplysninger på PhotoConsents kunder videregives ikke uden for PhotoConsents virksomhed, medmindre dette er særskilt aftalt med den virksomhed eller privatperson, der har givet oplysningerne, eller fordi det er nødvendigt som følge af andres legitime krav, se ovenfor om myndigheder m.fl.

Opbevaring af oplysninger
De personlige oplysninger, der tilhører PhotoConsents kunder opbevares så længe kunden benytter PhotoConsents tjenesteydelse. Såfremt kunden ikke længere vil benytte sig af tjenesteydelsen eller misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen med PhotoConsent, opbevarer PhotoConsent kundens oplysninger i minimum 6 måneder, med mindre kunden udøver sin ret til at bede om sletning. En inaktiv kundes oplysninger slettes senest 1 år efter, at kunden er blevet inaktiv.

De personlige oplysninger, der tilhører fotografisubjekter, som fremgår i de samtykkeerklæringer, PhotoConsent lagrer, opbevares så længe PhotoConsents kunder er aktive og samtykket fra fotografisubjektet er gældende.

Adgang til dine oplysninger
Hvis du ved eller har en formodning om, at PhotoConsent behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen. Disse rettigheder er listet herunder.

Du skal som fotografisubjekt være opmærksom på, at PhotoConsent ikke har adgang til de oplysninger, der findes i samtykkeerklæringer, som PhotoConsent opbevarer for sine kunder. Det vil derfor ikke være muligt at få indsigt i, gøre indsigelse imod, bede om berigtigelse eller sletning ved at rette henvendelse til PhotoConsent. Som fotografisubjekt skal du i stedet rette henvendelse til fotografen eller anden part, som du har givet samtykket til.

Hvis du vil vælge at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig via e-mail til info@photoconsent.dk

Ved henvendelse vil PhotoConsent indledningsvist sikre sig, at du er den reelle ejer til oplysningerne eller billeder, før du kan udøve dine rettigheder.

En henvendelse vil blive behandlet inden for rimelig tid og senest 4 uger efter modtagelsen. Såfremt det vil tage længere tid at behandle din henvendelse, vil du blive informeret herom.

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, PhotoConsent opbevarer og behandler om dig.

Det bemærkes, at PhotoConsent ikke har adgang til enkelte samtykkeerklæringer og billederne heri. PhotoConsent har heller ikke adgang til de billeder, som samtykker vedrører. Mens PhotoConsent vil imødekomme anmodninger om retten til indsigt så vidt det er teknisk muligt, er det ikke muligt at få indsigt i enkelte samtykkeerklæringer eller eventuelle fotografier heri.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i PhotoConsents behandling af personoplysningerne. Dette kan være, hvis du mener, at behandlingen ikke er i overensstemmelse med de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik eller et givet samtykke.

PhotoConsent vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om din indsigelse er berettiget.

Retten til at bede om berigtigelse
Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger. Retten gælder for faktuelt ukorrekte oplysninger og for ufuldstændige oplysninger, såfremt dette har betydning for behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om, at dine oplysninger bliver slettet. Denne ret er gældende, såfremt oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde formålene, hvis du tilbagekalder dit samtykke, herunder ophører med at bruge PhotoConsents tjenesteydelse, eller hvis behandlingen er ulovlig.

PhotoConsent sletter ikke øjeblikkeligt kunders oplysninger – se ovenfor ” Opbevaring af oplysninger” ved for eksempel inaktive kunder. Såfremt du ønsker øjeblikkelig sletning af dine oplysninger, skal du kontakte PhotoConsent herom og anmode det.

Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes på grund af anden lovgivning eller hvis formål giver mig ret til at opbevare personoplysninger og billeder. Såfremt behandlingen er sket på grund af en legitim interesse og ikke et givet samtykke, så vil det først vurderes om den legitime interesse vejer tungere end dit ønske om sletning.

Retten til Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine oplysninger i et teknisk læsbart format. Der kan alene udleveres oplysninger, som PhotoConsent kan tilgå. PhotoConsent kan ikke udlevere oplysninger i samtykkeerklæringer eller eventuelle billeder heri.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan på ethvert tidspunkt trække samtykket til din databehandling tilbage.

PhotoConsentes kunder skal rette henvendelse til PhotoConsent og formelt trække deres samtykke tilbage. At trække samtykke til databehandling tilbage indebærer en opsigelse af PhotoConsents tjenesteydelse.

Fotografisubjekter skal rette henvendelse til den fotograf, som samtykkeerklæringen er indgået sammen med. Såfremt fotografisubjektet mener, at der ikke er givet et gyldigt samtykke til PhotoConsents behandling af deres oplysninger, skal de rette henvendelse til PhotoConsent og godtgøre, at databehandlingen ikke er lovlig.

PhotoConsent er kun berettiget til at beholde oplysninger, der skal bruges som dokumentation over for myndigheder, forsikringsselskaber, bank eller andre, der har en legitim adgang til oplysningerne.

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at henvende dig til PhotoConsent, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger. Du har dog også altid ret til at klage til Datatilsynet, som er den myndighed, der forestår for overholdensen af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Du kan sende en klage til dt@datatilsynet.dk

Kontakt:
PhotoConsent ApS
Rådhusvej 13
2920 Charlottenlund

CVR: 29414122
info@photoconsent.dk
tlf: 36957755