PhotoConsent

Generelle vilkår og handelsbetingelser

1.juli 2021

De følgende vilkår og handelsbetingelser (”betingelser”) omfatter din anvendelse af hjemmesiden www.photoconsent.dk og www.photoconsent.eu (”Hjemmesiden”), samt alle tilhørende websteder knyttet til dette domæne eller services tilknyttet Photoconsents platform (”Platformen”).

Vi opfordrer dig desuden til at læse vores privatlivspolitik for Hjemmesiden.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du således følgende betingelser for anvendelse af Platformen.

Generelt

PhotoConsent forbeholder sig retten til at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse betingelser til enhver tid. Betingelserne vil altid være frit tilgængelige og det vil være på eget ansvar at tjekke betingelserne, før hjemmesiden bruges. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter eventuelle ændringer af disse betingelser indebærer, at de nye og ændrede betingelser accepteres.

Så længe betingelserne overholdes, giver PhotoConsent en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge Hjemmesiden og platformen udelukkende i overensstemmelse med disse betingelser.

Det er et krav for at oprette en Profil og logge ind og/eller anvende Profilen, at du er over 18 år og myndig.

Om PhotoConsent og brugen heraf

PhotoConsent er en online service, der ønsker at lette arbejdet med at sikre samtykke til brug af billeder og film, herunder særligt med udfærdigelse, indhentelse og opbevaring af samtykker. PhotoConsent stiller elektroniske skabeloner til rådighed, der nemt kan udfyldes og redigeres i af brugeren efter behov. PhotoConsent stiller samtidig mulighed for elektronisk indhentelse af og opbevaring af samtykker til rådighed. PhotoConsent er alene en tjeneste til at hjælpe virksomheder og private personer med at udarbejde, indhente og opbevare samtykke til brug af billeder og film. PhotoConsent er ikke en juridisk tjeneste og er ikke underlagt gældende regler for fx advokater eller juridisk rådgivning.

Ved brug af Hjemmesiden og Platformen skal enhver gældende lovgivning overholdes. Ethvert lovbrud ved brug af Hjemmesiden og Platformen vil resultere i brud på betingelserne og kan resultere i anmeldelse til de rette myndigheder.

Ved brug af Hjemmesiden og Platformen indestår du for indholdet af samtykket, din evne til at få adgang til samtykket, oplysningerne heri og Profilen, samt at du er bemyndiget til at indhente og opbevare samtykket.

PhotoConsent er ikke part i aftalerne om samtykke, som udarbejdes ved brug af PhotoConsents ydelser. PhotoConsent er ikke ansvarlig for gyldigheden eller håndhævelsen af et samtykke indhentet på platformen, herunder brud og misligholdelse af aftalen om samtykke eller enhver tvist herom.

Oprettelse af Profil

Når du opretter en Profil via Hjemmesiden skal du indtaste grundlæggende oplysninger, såsom navn, firma, adresse mv. Enhver indtastet oplysning skal være sand. Disse oplysninger kan altid opdateres eller ændres. Man accepterer og er opmærksom på, at de som modtager samtykket vil have adgang til disse oplysninger.

Opbevaring

Alle oprettede og indhentede samtykker bliver arkiveret hos PhotoConsent på ubestemt tid, eller indtil man selv sletter dem, så længe ens abonnement og konto er aktive.

Hvis et abonnement opsiges af enten dig selv eller af PhotoConsent i overensstemmelse med bestemmelserne i disse betingelser, vil dine samtykkeerklæringer og skabeloner blive slettet senest 30 dage efter dit abonnements ophør. Indtil da er din data tilgængelig for dig, via dit login til platformen, så du kan downloade dine samtykker. PhotoConsent kan efter aftale yde en rimelig hjælp med at udlevere din data, der da vil blive eksporteret samlet i en tekst eller CSV fil. Ansvaret for at opbevare sikkerhedskopier af dine samtykker er alene på eget ansvar. PhotoConsent er således ikke ansvarlig for mistede samtykker.

PhotoConsent har implementeret rimelige og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger af både fysisk, teknisk og administrativ karakter. PhotoConsent anvender standard sikkerhedsprotokoller og mekanismer til at udveksle følsomme data og oplysninger ved kryptering. Det vil altid være PhotoConsents hensigt at forhindre uautoriseret adgang, vedligeholde data, og sikre en hensigtsmæssig brug af oplysninger, så vidt det er muligt.

PhotoConsent hverken sælger, udlejer, udlåner, handler med eller på andre måde udleverer dine Oplysninger til tredjeparter, medmindre en sådan videregivelse er nødvendig for at: (a) overholde en retskendelse eller anden juridisk proces; (b) beskytte vores rettigheder eller ejendom; (c) håndhæve vores generelle betingelser; eller (d) fremme vores kommercielle interesse, hvorefter en eventuel tredjepart dog skal være underlagt samme fortrolighed som os selv.

I tilfælde af konkurs vil PhotoConsent sende en mail ud til alle brugere af Hjemmesiden og Platformen. PhotoConsent har forudbetalt serverplads i 12 måneder. Brugerne vil selv være ansvarlige for at hente deres dokumenter og oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

PhotoConsent er ikke part i de samtykker, som bliver udarbejdet og lagret ved hjælp af PhotoConsents ydelser. PhotoConsent har således intet ansvar for eller kan ikke være part i en tvist, der måtte opstå imellem parterne i et samtykke eller omkring et samtykkes indhold. På samme måde har PhotoConsent ingen forpligtelse til at løse eller agere mediator på nogen måde i konflikter.

PhotoConsent substituerer ikke juridisk rådgivning. Det materiale og de tjenester, som stilles til rådighed via Platformen, er alene ydelser af oplysende og hjælpende karakter. PhotoConsent har således intet ansvar for om de aftaler, der er indgået med PhotoConsents ydelser, er gyldige under den til enhver tid gældende lovgivning.

Man er som bruger af PhotoConsents Hjemmeside og Platform selv ansvarlig for at sikre fortroligheden af ens oplysninger, kontooplysninger, Profiloplysninger og adgangskode. Ved mistanke om enhver uautoriseret brug af din Profil eller ethvert brud på sikkerheden, skal man straks underrette PhotoConsent herom.

PhotoConsent er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som nogen måtte lide eller pådrage sig som følge af, men ikke begrænset til:

  1. indirekte tab;
  2. mangler eller tekniske fejl på Platformen
  3. problemer opstået på grund af internetdækningen hos enten PhotoConsent eller brugeren, herunder pludselige afbrydelser af internetadgangen
  4. webindhold eller informationer på vores Hjemmeside eller brug af vores ydelser
  5. indgåede aftaler med tredjeparter
  6. information eller kommunikation, der er blokeret af et spamfilter og/eller reklamefilter
  7. skade på din computer, telefon, eller skade på eller tab af information, materiale, data, tekst, billeder, video, lyd, eller lignende, som følge af nedbrud – hvad enten dette er sket ved ondsindet angreb, virus mv. eller ved fejl hos vores leverandører
  8. force majeure forhold (fx vejrrelaterede fænomener, brand, jordskælv, orkan, etc.), optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordrer eller handlinger.

Kontakt og nyhedsbreve

Når du opretter en bruger hos PhotoConsent accepterer du, at PhotoConsent må kontakte dig via den e-mail og/eller det telefonnummer, du oplyser på din profil i forbindelse med kundesupport, nyheder og information om produktet, undersøgelser og markedsføring.

Du vil til enhver tid have ret til at fravælge denne kontakt ved at skrive direkte til PhotoConsent på mailen: info@photoconsent.dk

Personlige oplysninger

PhotoConsent behandler personlige oplysninger. Man opfordres derfor til at læse PhotoConsents Privatlivspolitik. Som forudsætning for anvendelse af Hjemmesiden og Platformen skal Privatlivspolitikken accepteres. Privatlivspolitiken kan tilgås her:  Link til privatlivspolitik

Immaterielle rettigheder

Alle medier, software, tekst, templates, billeder, grafik, brugergrænseflader, musik, videoer, fotografier, varemærker, logoer, illustrationer, design, logoer, koder og andet indhold på Hjemmesiden og Platformen er ejet af eller licenseret til PhotoConsent. Dette indhold er ophavsretligt beskyttet og PhotoConsent har i overensstemmelse med den danske ophavsretslov eneret til at råde over det. Det kræver dermed eksplicit samtykke eller en aftale for, at indholdet må gengives, registreres, retransmitteret, sælges, udlejes, broadcast, distribueres, offentliggøres, uploades, leases, sendes, vises offentligt, ændret til at lave nye værker, der udføres, digitaliseres, oversættes eller overføres på nogen måde til en anden computer, hjemmeside eller andet medie eller til kommercielle formål.

PhotoConsent og alle andre mærker, illustrationer, ikoner, logoer og navne på Hjemmesiden er beskyttede varemærker tilhørende PhotoConsent eller dets licensgivere. Brugen af et sådant varemærke uden PhotoConsent udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Feedback og eventuelle inputs til PhotoConsent eller vores templates er uden videre PhotoConsents eksklusive ejendom uden betaling eller kompensation.

Priser og betaling

Priser fremgår af den indgåede aftale med PhotoConsent eller af hjemmesiden.

Betaling sker via fremsendelse af faktura eller ved indtastning af kortoplysninger gennem en tilknyttet ekstern betalingstjeneste. Bemærk, at betalingstjenesterne kan opkræve gebyrer. Betalingstjenesten krypterer kortoplysninger og disse gemmes ikke af PhotoConsent.

Bemærk, at PhotoConsents ydelser tilbydes som abonnement. Ved at tegne et abonnement vil du således blive faktureret i overensstemmelse med det abonnement, du ønsker eller den aftale du har indgået med PhotoConsent. For flere informationer om abonnementsordningerne, læs venligst afsnittet herunder og på Hjemmesiden.

Bemærk, at der kan forekomme rykkere, gebyrer og renter ved manglende betaling.

Er man privatperson gælder de almindelige betingelser for fortrydelsesret ved køb over internettet. Du har dermed ret til at fortryde dit køb eller tegning af abonnement inden for 14 dage fra ordredatoen.

Abonnementer

PhotoConsent udbyder et eller flere slags abonnementer, hvori forskellige funktioner, templates og/eller tjenester kan være tilgængelige. PhotoConsents abonnementer, priser, gebyrer og betingelser for betalinger fremgår tydeligt på Hjemmesiden.

PhotoConsent forbeholder sig retten til at ændre i priserne på abonnementerne. Eventuelle prisændringer vil blive varslet minimum 30 dage i forvejen inden ændringerne træder i kraft.

PhotoConsent vil desuden gøre opmærksom på eventuelle ændringer i ens abonnement forud for ændringernes ikrafttrædelse. Hvis man ikke kan acceptere de eventuelle ændringer, vil man have mulighed for at opsige sit abonnement inden ændringen træder i kræft inden for en passende frist.

Opsigelse

Man kan til enhver tid opsige sit abonnement ved at kontakte PhotoConsent på info@photoconsent.dk. Opsigelse skal ske senest 30 dage før dato for fornyelse af abonnementet og vil ske med virkning fra udløb af den forudbetalte abonnementsperiode.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke. Ens abonnement vil, alt efter om man har et månedligt eller årligt abonnement, dog løbe til udgangen af næstkommende måned eller år regnet fra den dag man behørigt meddeler sin opsigelse.

PhotoConsent forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ens adgang til Platformen (eller dele heraf) med eller uden varsel, samt til at opsige ens abonnement, hvis PhotoConsent opdager brud på disse betingelser eller ved brug uden for almindelig god skik.

PhotoConsent er ikke ansvarlig over for nogle brugere eller nogen tredjepart, som skulle lide tab på grund af ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af Platformen.

De oplysninger, som andre har modtaget af dig ved indgåelse af aftaler, vil fortsat være tilgængelige hos de tredjeparter. PhotoConsent har intet ansvar for, at de oplysninger, som du selv har videregivet, bliver slettet.

Diverse bestemmelser

Forsinkelse, undladelse af at træffe foranstaltninger eller beslutninger i henhold til disse betingelser udgør ikke et afkald af en bestemmelse eller rettigheder i henhold til disse betingelser.

Såfremt det findes, at en af bestemmelserne i disse betingelser skulle være ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal denne kontrakt alligevel håndhæves i videst muligt omfang. Øvrige betingelser er ikke påvirket af, at en eller flere bestemmelser er ugyldige.

Disse betingelser og de opnåede rettigheder hermed er personlige for dig og kan ikke overføres, overdrages eller uddelegeres til andre. Det er således ikke tilladt og vil aldrig være gyldigt på nogen måde at forsøge at tildele, overføre eller overdrage disse betingelser eller rettigheder på.

Disse betingelser og ens brug af Platformen eller Hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår under disse betingelser eller som følge af ens brug af Platformen eller Hjemmesiden skal afgøres ved Københavns Byret.